Adatvédelem

G Á R D O S – P r e s e n t l i n e K f t .
A D A T K E Z E L É S I  A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó J A
Hatályba lépés: 2018.05.25

I. BEVEZETÉS, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Ezen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az általunk folytatott adatkezelések érintettjei az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR, vagy Általános Adatvédelmi Rendelet), és a kapcsolódó magyar jogszabályok
(így különösen: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info.tv.)) által előírt rendben tájékoztatást kapjanak az adatkezelésekről, továbbá az érintetteket megillető jogokról.
Az adatkezelés érintettjére a továbbiakban úgy hivatkozunk, hogy: „Ön”
Ezen tájékoztató két részből áll. Az első általános részben az adatkezelésre, az adatkezelő adataira és elérhetőségeire, az Ön jogaira vonatkozó legfontosabb, általános információkat adjuk meg, míg a második különös részben az általunk folytatott egyes adatkezelésekre vonatkozó konkrét, egyediesített információkat közöljük.
II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE
Ezen adatkezelési tájékoztató teljes terjedelmében elérhető:
1. Elektronikus formában honlapunkon, melynek címe: www.gardos.hu
2. Papír alapon székhelyünkön, melyek címe:
Gárdos-Presentline Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.
Adószám: 11876298-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 680947
A tájékoztató, illetve az egyes adatkezelésekre vonatkozó leglényegesebb információk kivonata elérhető azon a
weboldalon, alkalmazás felületen, helyszínen is, ahol az adatgyűjtés megtörténik.
III. A TÁJÉKOZTATÓ MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK
1. Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről, amely 2018.05.25. napján hatályba lépett és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
valamennyi európai uniós tagállamban, így Magyarországon is.
A GDPR szövegét az Európai Unió EUR-Lex oldalán, illetve a következő linkre kattintva érheti el: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1564735284942&from=HU
2. Info.tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
3. Érintett: az a természetes személy, aki a kezelt személyes adatokból közvetett vagy közvetlen módon
azonosított, vagy azonosítható. Tipikusan az a személyes, akinek az adatát az adatkezelő kezeli.
4. Adatkezelő: az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza.
5. Adatfeldolgozó: az, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
6. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen tájékoztatóban használt, de a fentiekben nem definiált, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos további fogalmak definícióját a GDPR 4. cikke tartalmazza.


IV. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Név, cím:
Gárdos-Presentline Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.
Adószám: 11876298 -2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 680947
Posta cím:
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.
Telefonos elérhetőség:
Gárdos-Presentline Kft.
Telefon: + 36 30 231 8665
Elektronikus elérhetőség:
E-mail cím: info@gardos.hu
Honlap: www.gardos.hu
Az Adatkezelő fő tevékenysége: 4778. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA
Személyes adatokat különböző célokból, és jogalapokon kezelünk, melyeket részletesen az egyes adatkezeléseket bemutató részben közöljük Önnel.
Amennyiben ezen adatokat további, az adatvédelmi kérdésekben az eligazodást segítő információk megtekintése, elolvasása nélkül kívánja elérni, úgy kérjük, hogy ugorjon a tájékoztató megfelelő részére.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvekről a GDPR 5. cikkében olvashat részletes információkat. Ennek lényege, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során meg kell feleljünk a jogszerűség, tisztességes eljárás
és átláthatóság elvének, a célhoz kötöttség elvének, az adattakarékosság elvének, az elszámoltathatóság elvének,
ügyelnünk kell az adatok pontosságára, korlátozott tárolhatóságára, az adatok integritásának, személyes jellegének megőrzésére.
Az adatkezelés jogszerűségének feltételeit a GDPR 6. cikke szabályozza, ennek lényege, hogy az Ön személyes
adatait az alábbi esetekben (melyet jogalapnak nevezünk) kezelhetjük jogszerűen:
– az Ön hozzájárulása esetén,
– Önnel kötött szerződés teljesítése esetén,
– ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,
– az Ön (vagy más személy) létfontosságú érdeke védelmében,
– közérdekű, vagy közhatalmi feladat végrehajtása esetén,
– saját, vagy más személy jogos érdekének érvényesítése esetén.
VI. JOGOS ÉRDEK
Ezen tájékoztató V. pontjában tájékoztattuk Önt arról, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke is lehet. Amennyiben az adatkezelés jogos érdekből történik, úgy erről a jelen tájékoztató
egyes adatkezeléseket bemutató részében tájékoztatjuk Önt, és ez esetben megjelöljük az adatkezelésünket
megalapozó jogos érdeket is.
Amennyiben az általunk elvégzett érdekmérlegelési vizsgálatról további információra van szüksége Önnek, úgy
kérjük, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba.
VII. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
A GDPR értelmében a kezelt személyes adatok kategóriáit akkor kell megjelölnünk, ha a személyes adatokat nem
közvetlenül Öntől kaptuk. Ezen előírástól Önre kedvező módon eltérve, az egyes adatkezeléseket bemutató részben az adatkezeléseknél minden esetben megjelöljük a kezelt adatok kategóriáit.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
Az egyes adatkezelések bemutatásánál részletesen tájékoztatjuk Önt, ha az általunk kezelt személyes adatokat –
a megjelölt adatkezelési célból – bárkinek is továbbítjuk.
Az adatok továbbításának, hozzáférhetővé tételének egyik legáltalánosabb esete, ha az adatkezelésbe – erről
szóló szerződés alapján – adatfeldolgozót vonunk be. Az adatfeldolgozó a megbízásunk és utasításaink alapján, a
mi nevünkben végez adatkezeléssel járó feladatokat, műveleteket. Az adatfeldolgozók bevonásához nincs szükség az Ön külön hozzájárulására, ugyanakkor minden esetben – a jelen tájékoztató közzétételével és frissítésével
– előzetesen tájékoztatjuk Önt a bevont konkrét adatfeldolgozókról, vagy adatfeldolgozók kategóriáiról. Az adatfeldolgozás azzal jár, hogy az részünkre megadott személyes adatokat az adatfeldolgozó megismeri, az részére
átadásra kerül, hozzáférhetővé válik. Az adatfeldolgozót, illetve az adatkezelésben részt vevő alkalmazottakat az
adatfeldolgozónak titoktartási kötelezettség alá kell vonnia, amennyiben nem tartoznak a jogszabály szerint valamilyen szakmai titoktartási kötelezettség alá. A GDPR által előírt feltételek biztosítják, hogy az Ön személyes
adatai az adatfeldolgozás során is biztonságban legyenek.
Jogszabályon alapuló megkeresés esetén (pl. bizonyítási eljárásban) továbbíthatunk személyes adatokat a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, egyéb közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek részére. Ezen megkeresések jogszerűségét, megalapozottságát minden esetben ellenőrizzük, és az adattovábbítást a jogszerű keretek között, a megkeresés céljának eléréséhez szükséges
mértékben teljesítjük.
Az adatfeldolgozókra, és a további címzettekre vonatkozó információkat ezen tájékoztató egyes adatkezelésekről
szóló részében adjuk meg Önnek.
IX. HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSOK
A GDPR előírja számunkra, hogy amennyiben a személyes adatokat az Európai Unión kívüli harmadik országokba
továbbítjuk, úgy ezen tényről, a vonatkozó garanciákról, a garanciák másolatának megszerzési módjáról, elérhetőségi helyéről adjunk megfelelő tájékoztatást.
Az egyes adatkezelésekről szóló tájékoztató részben a harmadik országok megnevezésével, és az előírt további
adatok megadásával részletesen tájékoztatjuk Önt, amennyiben ilyen adattovábbítás előfordul.
X. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE
A GDPR előírja számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a kezelt személyes adatok, illetve adatkezelési
célok esetében milyen megőrzés, tárolási időtartamot alkalmazunk, vagyis, hogy az adatok mennyi idő után kerülnek törlésre.
Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja
határozza meg. Az adatokat addig őrizzük meg, ameddig annak a célnak, amelynek érdekében azokat megkaptuk,
vagy valamely más kapcsolódó megengedett célnak az eléréséhez (pl. egy velük szemben érvényesített igény
elleni védekezéshez) az szükséges. Ennek megfelelően, ha két célra történik egy információ felhasználása, akkor
azt addig őrizzük meg, ameddig a hosszabb megvalósulási idejű célt el nem éri, de azt nem használjuk fel tovább
arra a célra, amelyhez rövidebb ideig volt rá szükség az időtartam lejártán túl.
Az egyes adatok, illetve adatkezelések vonatkozásában a tárolási időszak meghatározását befolyásolhatják jogszabályi követelmények, ágazati iránymutatások, illetve jogos érdekünk is.
Az megőrzési idők meghatározásánál figyelemmel voltunk továbbá a GDPR adattakarékossági és korlátozott tárolhatósági követelményére.
A konkrét megőrzési időket a jelen tájékoztató egyes adatkezelésekre vonatkozó részében találhatja meg.
XI. AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJÉNEK JOGAI
A GDPR megköveteli minden adatkezelőtől, így tőlünk is, hogy az adatkezelések érintettjeit tájékoztassuk a GDPR
alapján őket megillető jogosultságokról, illetve, hogy milyen lépéseket kell tenni ezen jogosultságok érvényesítése érdekében, valamint, hogy ezen jogosultságoknak milyen korlátjai lehetnek.


A GDPR alapján az alábbi jogosultságok illetik meg Önt, mint az adatkezelés érintettjét:
– előzetes tájékozódáshoz való jog
– hozzáférés joga
– helyesbítéshez való jog
– törlés joga
– az adatkezelés korlátozásához való jog
– az adatkezelés elleni tiltakozás joga
– adathordozhatóság joga
– automatizált döntéshozatalon, profilalkotáson alapuló döntés elleni tiltakozás
– hozzájárulás visszavonásának joga
Ezen jogosultságok tartalmát a GDPR 13-22., 7. cikke részletesen szabályozza, amit ezen tájékoztatónkban az
alábbiak szerint foglalunk össze.
Ezen jogosultságok további, az adatkezelésekhez igazodó tartalmáról a jelen tájékoztató egyes adatkezeléseket
bemutató részében kaphat bővebb információkat.
Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az általunk, illetve adatfeldolgozóink által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően, de legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában a jelen adatkezelési tájékoztatóban (ideértve a mellékletekben megtalálható táblázatokat is) foglaltak szerint tájékoztatjuk Önt az adatkezelések GDPR által előírt részleteiről (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama.). A rendelkezésre bocsátandó információkat, illetve ezen jogosultság
korlátait a GDPR 13-14. cikke részletesen tartalmazza.
Hozzáférés joga:
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPRban meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés céljai, személyes adatok kategóriái, adatok címzettjei,
adattárolási időtartam, érintett jogosultságai, panasztételi jog, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk) hozzáférést kapjon, illetve az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérjen. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat,
illetve ilyen kérelem hiányában is kötelesek vagyunk arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a GDPR-ban meghatározott alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon
kezeltük;
b) Ön (mint érintett) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) jogos érdeken alapuló adatkezelés vagy közérdekű, vagy közhatalmi feladat végrehajtása körében végzett adatkezelés esetében Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelése kerül megállapításra;
e) a személyes adatokat a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás kínálásával kapcsolatosan került sor.
A GDPR meghatározza a törléshez való jogosultság bizonyos korlátait is, amelyek közül kiemeljük, hogy nincs
helye az adatok törlésének, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. További részletek a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében találhatók.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott alábbi indokok valamelyik fennáll:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenesnek minősül, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
A korlátozás alá eső adatokat a tárolás kivételével csak szűk körben (pl. az Ön hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez) lehet kezelni. Ezen kivételekről a GDPR 18. cikk (2) bekezdésében talál további információkat.
Az adatkezelés elleni tiltakozás joga:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdekből történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, mely esetben a személyes adatok
a továbbiakban e célból nem kezelhetjük.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek korlátozás nélkül továbbítsuk, ha: (1) az adatkezelésünk hozzájáruláson, vagy szerződésen
alapul és (2) az adatkezelés automatizált módon történik. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A hozzájárulás visszavonásának joga:
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik, úgy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmét a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeink bármelyikére
jogosult elküldeni akár elektronikus, akár postai úton.
Automatizált döntéshozatalon, profilalkotáson alapuló döntés elleni tiltakozás:
Ön kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan automatizált döntéshozatalon, profilalkotáson alapuló esetleges
döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt jelentős mértékben sértené. Ez alól kivételt képez,
ha az ilyen döntés (1) az Önnel megkötendő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, (2) meghozatalát uniós vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé, feltéve, hogy a jogszabály az Ön jog és érdekvédelmét
is biztosítja, (3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.


A fenti jogok gyakorlásának módja:
Ön a fenti jogosultságok gyakorlására irányuló kérelmét, panaszát, kifogását a jelen tájékoztatóban megadott
elérhetőségeink bármelyikén előterjesztheti, így akár postai úton, vagy akár elektronikus úton, e-mailben. Ha Ön
elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve,
ha Ön azt másként kéri.
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR lehetővé teszi számunkra, hogy amennyiben megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
A benyújtott kérelem kapcsán hozott intézkedéseinkről indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
Ha a benyújtott kérelem nyomán nem teszünk intézkedést (pl. a kérelmet nem tartjuk alaposnak, ezért elutasítjuk), késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál,
és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha a kérelem beérkezését követően – általunk bizonyított módon – megállapítjuk, hogy az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a) észszerű öszszegű díjat számíthatunk fel, vagy b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
XII. FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
A fenti panasz eljárás kezdeményezése előtt – természetesen azt nem korlátozva – javasoljuk, hogy adatvédelmi
panaszát, kifogását először részünkre küldje meg a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeink bármelyikére,
ezzel lehetőséget adva az ügy hatósági eljárás nélküli megoldására.
A magyar felügyeleti hatóság (továbbiakban: Hatóság) elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A Hatóság személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud lehetőséget biztosítani. Személyes ügyfélfogadás során panaszbejelentés benyújtására van lehetőség. A Hatósághoz emailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton
vagy emailben történik. A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz
szükséges iratok másolatát.
Ön a fenti panasz eljárás keretében az Info.tv. 22. §-a szerint a Hatóság
a) vizsgálatát kezdeményezheti intézkedésünk jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Ön megítélése szerint a
GDPR-ban, illetve az Info.tv.-ben foglalt jogainak érvényesítését korlátozzuk vagy ezen jogainak érvényesítésére
irányuló kérelmét elutasítjuk, valamint
b) adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak
kezelése során mi, vagy valamely adatfeldolgozónk megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

XIII. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál
történő fenti panasztételhez való jog – sérelme nélkül, Ön jogosult velünk, vagy adatfeldolgozónkkal szemben
bírósághoz fordulni, amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait.
Az eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön (mint érintett) szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága
előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
Magyarországi perindítás esetén Ön a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perindításnak jogszabályban (Polgári perrendtartás) rögzített alaki
és tartalmi kellékei, illetve költségei vannak, valamint a peres eljárás jogerős befejezésekor, a per kimenetelétől
függően további, költségek (perköltségek) is felmerülhetnek.
A bírósági jogorvoslat további részleteit Ön az Info.tv. 23. §-ában találhatja meg.
XIV. KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS, ENNEK ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
Bizonyos esetekben a személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen
alapul, illetve meghatározott esetekben szerződéskötés előfeltétele. Ezen tényről az egyes adatkezeléseket tartalmazó részben adunk konkrét tájékoztatást.
Például természetes személyek számára is nyújthatunk szolgáltatást, illetve vannak munkavállalóink, ezen szerződések megkötésének előfeltétele, hogy Ön a nevét, valamint a szerződés teljesítése szempontjából lényeges
adatait (első sorban azonosító adatait) megadja számunkra. Ilyen rendelkezést tartalmaz a munka törvénykönyvéről szóló törvény is, melynek megfelelően a munkavállalóinkkal kötött munkaszerződés megkötése érdekében
a munkavállaló nevét, és egyéb lényeges adatait (pl. lakcím, születési adatok, adóazonosító jel, TAJ szám) bekérjük, és a szerződésben rögzítjük, a munkaszerződés teljesítése érdekében kezeljük.
Amennyiben Ön az ilyen személyes adatokat nem adja meg számunkra, úgy az azzal a következménnyel jár, hogy
nem tudunk Önnek szolgáltatást nyújtani, nem tudunk Önnel szerződéses kapcsolatba lépni, illetve a szerződést
teljesíteni.
XV. SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA
A GDPR előírja számunkra, hogy amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat nem közvetlenül Öntől kapjuk, akkor jelöljük meg az adatok forrását, így pl. a konkrét adatforrást, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a forrás
jellegét, és az ágazat/szervezet/szektor típusát.
A személyes adatok kezelésével járó folyamatainkban a személyes adatokat Öntől kapjuk. Amennyiben egyes
folyamatainkban ettől eltérő a gyakorlat, úgy erről a jelen tájékoztató egyes adatkezeléseket tartalmazó részében
adunk részletes felvilágosítást.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
XVI. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
Kötelezettségünk tájékoztatni Önt arról, amennyiben a személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz felhasználjuk.
Tájékoztatjuk, hogy Önre vonatkozó automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.
XVII. HONLAPJAINK MŰKÖDÉSÉRŐL, A SÜTIKRŐL
A legtöbb weboldal, így a mi internetes honlapunk/honlapjaink is használnak, használhatnak ún. cookie-kat, sütiket.
A cookie-k semmilyen kárt nem okoznak az Ön számítógépében, azok nem tartalmaznak kártékony kódokat.

A cookie egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások, honlapok a böngészőben, az Ön
számítógépén tárolnak el, és a honlap későbbi meglátogatása során visszaolvasnak, ezáltal információkat tárol a
honlap látogatóiról és eszközeiről. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatások működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
Ön a böngészője beállításainak segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a cookie-k használatát. Amennyiben
Ön a cookie-k használatát megtiltja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a weboldalak nem működnek
megfelelően, nem minden funkciója érhető el. További információk – például arról, hogy miként tekinthetők
meg, rendezhetők és törölhetők a számítógépre elmentett cookie-k – a www.allaboutcookies.org honlapon találhatók.
A sütiknek feladatuk, és céljuk alapján többféle változata ismert. A sütik legáltalánosabb felhasználási céljai: a
weboldalak fejlesztése, működtetése, a weboldalak látogatottságának, használatának mérése, weboldalak használatának, a weboldalon való navigáció megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és
személyre szabott ajánlatok megjelenítése, elhelyezése (akár más weboldalakon).
Sütik típusai:
 Alapműködést biztosító sütik, munkamenet sütik: a honlapok megfelelő működését biztosítják, megkönynyítik azok használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldalak használatáról, és
tárolnak bizonyos információkat (pl. kitöltött űrlap adatok, bejelentkezési adatok, a süti policy beállításának
státusza). Ha a böngésző visszaküld a szolgáltatónak egy korábban elmentett sütit, lehetősége lesz összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
 Statisztikai célú sütik: ebbe a típusba tartozó sütik használatának a célja a weboldal használatának, látogatottságának elemzése, mérése (a látogató melyik oldalt nyitotta meg, mennyi időt töltött el az oldalon,
mikre kattintott), ezáltal a honlap fejlesztésének segítése. Ezek a sütik is anoním adatokat tartalmaznak, a
látogató nem azonosítható. Ebbe a körbe tartoznak a Google Analytics sütik is.
A honlapok működéséhez kapcsolódóan tájékoztatjuk továbbá Önt arról, hogy a honlapokat futtató kiszolgálók
(szerverek) a visszaélések, rosszhiszemű támadások megakadályozása, feltárása, az oldalak helyes működésének
ellenőrzése érdekében naplózzák a látogatásokat. Ezek a napló fájlok (access logok) rögzítik a látogató számítógépének IP címét, látogatás dátumát, időpontját, URL-t (a meglátogatott oldal címe). A napló fájlokat a kiszolgálók rotációs módszerrel automatikusan törlik.
A honlapjainkon egyes funkciókat harmadik felek szolgáltatnak, illetve külső oldalakra mutató hivatkozásokat,
linkeket is alkalmazunk. Ezen harmadik felek, külső linkeken található honlapok adatkezeléséről az adott adatkezelőtől kérhet tájékoztatást.
XVIII. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINKRŐL
Tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, ezért az adatok védelme érdekében
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a GDPR követelményeinek megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hajtottunk végre.
A folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy a személyes adatokhoz csak azon alkalmazottaink férjenek hozzá, akik
munkaköréhez ez hozzátartozik. Alkalmazottainkat rendszeres IT biztonsági és adatvédelmi oktatásban részesítjük, melyen az alkalmazottak részvétele kötelező és dokumentált. Informatikai rendszereinkben, az adatokat tároló szervereinken az illetéktelen hozzáférés ellen dokumentált jogosultsági rendszert alkalmazunk. A lokális
munkaállomásokon személyes adatokat nem tárolunk, ezzel is arra törekszünk, hogy megakadályozzuk az adatok
szándékos, vagy gondatlanságból fakadó kiszivárgását, nyilvánosságra kerülését.
Az adatok tárolásának helye:
A személyes adatokat elektronikusan a saját vagy a megbízásunkból adatfeldolgozóink által üzemeltetett szervereken Magyarországon illetve az Európai Unió területén tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön vagy más
helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással, személyes adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozónknál. A helyiségeinket, irattároló szekrényeinket az illetéktelen belépés, hozzáférés megakadályozása érdekében zárjuk.


XIX. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA
Az alábbiak szerint táblázatos formában bemutatjuk az egyes adatkezeléseket, azzal, hogy az adatkezelések részletei a megjelölt mellékletben találhatók.
Adatkezelés
azonosítója
Adatkezelés megnevezése Melléklet
AK-101 Biztonsági kamera rendszer működtetése 1.sz.
AK-201 Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés 2.sz.
AK-301 Bejövő általános kapcsolatfelvétel 3.sz.
AK-401 Weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel adatkezelése 4.sz.
AK-501 Online webshop-on történt felhasználói regisztráció és on-line vásárlás adatkezelése
5.sz.
AK-601 Gravírozás üzlethelyiségben történő személyes megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés
6.sz.


1. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK-101
A jelen tájékoztató rész kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a jelen rész az általános
adatkezelési tájékoztatótól eltérő, vagy bővebb tájékoztatást tartalmaz, úgy a jelen részletes adatkezelési tájékoztatót kell irányadónak tekinteni.
Adatkezelés megnevezése
Biztonsági kamera rendszer működtetése
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
A 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133. szám alatti üzlethelyiségben a vásárlók számára megnyitott területen (továbbiakban védett terület) zártláncú elektronikus megfigyelő és képrögzítő rendszer (biztonsági kamera rendszer) működik. A kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít. Hangrögzítés nem történik. A kamerák elhelyezkedése és a megfigyelt területek
megnevezése a jelen tájékoztató végén találhatók. A kamera rendszer működését a belépési pontoknál piktogram jelzi.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presenttline Kft. (Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Érintettek köre
Az Érintettek köre:
 ügyfelek, vendégek, látogatók
 munkavállalók
Kezelt személyes adatok kategóriái
A kamerák látószögébe kerülő érintettek képfelvételen látható képmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által
rögzített személyes adatai, valamint az érintett rögzítés idején folytatott tevékenysége.
Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a személy- és vagyonvédelem biztosítása. Ezen belül az üzlethelyiség belső tereinek, továbbá a vendégforgalom számára nyitott részeinek, illetve az ott található vagyontárgyaknak, eszközöknek,
készleteknek (pl. nagy értékű vagyontárgyak, ajándéktárgyak), és az üzlethelyiség jogtalan rongálás, eltulajdonítás (lopás) és egyéb bűncselekmények, szabálysértések elleni védelme, az ilyen események megelőzése, az
elkövetők tettenérése, a jogsértések dokumentálása, bizonyítása. Vagyonvédelmi cél továbbá az illetéktelenül,
engedély nélkül benntartózkodók azonosítása, tevékenységének dokumentálása. Az adatkezelésnek célja továbbá az ügyfélpanaszok, ügyfél viták kivizsgálása, események bizonyítása. Az emberi élet, és a testi épség védelme (személyvédelem) kapcsán adatkezelési cél az üzlethelyiségben tartózkodókat ért esetleges balesetek
dokumentálása, a körülmények vizsgálata, a balesetek megelőzése, munkabiztonság növelése. Az adatkezelésnek nem célja a munkavállalók munkavégzési intenzitásának, illetőleg munkahelyi viselkedésének ellenőrzése.
Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő jogos érdeke.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama, helye
Az Adatkezelő a képfelvételt felhasználás hiányában 8 napig tárolja.
A felvételeket az adatkezelő a 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133. alatti épületben található
saját, dedikált szerverén, képrögzítő berendezésén tárolja. A rögzítő és tároló berendezések fizikailag elzárt

térben működnek, a helyiség tűzjelző berendezéssel védett, a helyiségbe való belépés korlátozott. A tárolt felvételek és a kamera rendszer adminisztrációs felületei kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal érhetők
el.
Időtartam meghatározásának szempontjai (amennyiben a konkrét időtartam nincs megadva)

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók

Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre
Az Adatkezelő szabálysértési vagy büntetőeljárásban érkező, vagy egyéb jogszabályon alapuló megkeresés esetén (pl. munkaügyi, munkavédelmi hatóság vizsgálata) a személyes adatokat az ezen eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok számára – bizonyítékként – továbbítja. A megkereső hatóság/bíróság eltérő rendelkezése
hiányában, a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek (felvétel részek) kerülnek továbbításra.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén)
A személy (emberi élet, testi épség) – és vagyonvédelem (a tulajdon védelmének) biztosítása, a jogsértések,
illetve balesetek megelőzése, dokumentálása, bizonyítása.
Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
I. Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz (képfelvételhez) való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok (képmása és a rögzített események) kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit
részletesen a GDPR tartalmazza (különösen GDPR 15-22., a 77-79. és 82. cikk).
I.1. Tájékoztatáshoz való jog:
Amennyiben az Adatkezelő személyes adatot kezel, úgy – külön hozzáférésre irányuló kérelem nélkül is – köteles
tájékoztatást nyújtani az adatkezelés legfontosabb – a GDPR-ban meghatározott – paramétereiről, így különösen
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről,
a személyes adatok címzettjeiről, harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, az adatok forrásáról (amennyiben az nem az érintett), illetve az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségeiről, feltéve, hogy az érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatást kell adni az alkalmazott logikára, továbbá arra
vonatkozóan is érthető információt kell biztosítani, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Az Adatkezelő a tájékoztatáshoz való jog érvényesülését a
jelen tájékoztató közzé tételével biztosítja. A jelen tájékoztató elérhető a szervezet weboldalán.
I.2. Hozzáférés joga:
Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet, hogy a képmását, cselekvését tartalmazó felvételt az Adatkezelő kezeli-e (vagyis készült-e, készülhetett-e róla képfelvétel), és amennyiben kezeli, úgy információt igényelhet
ezen felvétellel, illetve az adatkezelés (jelen tájékoztatóban is megjelölt, a GDPR-ban megjelölt) részleteivel kapcsolatban.
A hozzáférési jog részeként az érintett előre egyeztetett időpontban megtekintheti a felvételt vagy arról jegyzőkönyv készítését kérheti. Amennyiben a felvételen más személy nem látható vagy a másolat kiadása nem érinti
hátrányosan a felvételen látható más személy jogait és szabadságait, úgy az érintett a felvételről, illetve annak
rá vonatkozó részéről másolat kiadását is kérheti. Kizárólag azon időpontok közötti felvétel keretében élhet hozzáférési joggal az érintett, amíg az érintett (kérelmező) a kamerával megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését.

I.3. Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti, hogy a felvételről készített jegyzőkönyv helyesbítésre, kiegészítésre kerüljön, amennyiben az
pontatlan, vagy hiányos.
I.4. Törlés joga:
Az érintett kérheti a személyes adatait tartalmazó felvétel törlését, amennyiben a GDPR-ban (17. cikk), és egyéb
jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.
I.5. Korlátozás/zárolás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR-ban (18.
cikk), és egyéb jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. Az adatkezelés korlátozása során az Adatkezelő a felvételt zárolja, vagyis a felvétel tárolásán túl más adatkezelési műveletet nem végez. A felvétel zárolása
esetén az adatok az adatkezelési időtartamon túl is – pl. a tiltakozás alapjául megjelölt körülmény kivizsgálásáig
– megőrzésre kerülhetnek, mely időtartamokat a GDPR rögzíti.
I.6. Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon képmásának jogos
érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
II.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat
be, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre (pl. felvétel anonimizálási költsége külső szolgáltató által) észszerű
összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Adatkezelés egyéb körülményei
1. A felvételek felhasználása, visszanézése:
Az élőkép megtekintésére jogosultak: az ügyvezető (helyszíni elérés).
A rögzített felvétel visszanézésére csak akkor kerülhet sor, ha a megfigyelés célja szerinti esemény (bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség, baleset stb.), illetve ennek gyanúja ezt szükségessé teszi.
A felvétel megtekintésére (visszanézésére) az Adatkezelő részéről kizárólag a következő személyek jogosultak:
ügyvezető.
A felvétel visszanézése kizárólag a hozzáférésre jogosult személy jelenlétében történik. A megtekintésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely rögzíti legalább a felvétel megtekintésének helyét és idejét, a jelen lévők nevét, a
visszanézés (felvétel megtekintésének) indokát, a felvételen történő események tényszerű, összegző bemutatását. Az érintett, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti a kezelési határidőn belül jogának
vagy jogos érdekének valószínűsítésével kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne
törölje, illetve kezdeményezheti a felvétel visszanézését. Amennyiben bírósági, vagy más hatósági eljárás indul,
úgy a bíróság vagy más hatóság megkeresésére, adatkérésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak
haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben ilyen megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a

megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt az Adatkezelő törli, kivéve, ha a kezelési
határidő még nem járt le. Amennyiben a megkeresés teljesítésre kerül (felvétel kiírása, megküldése) és a kezelési
határidő letelik, úgy a felvétel szintén törlésre kerül.
2. A kamerák elhelyezkedése, látószöge:
Az Adatkezelő előre bocsátja, hogy nem alkalmaz rejtett kamerákat, továbbá nem működik kamera olyan helyen,
ami az emberi méltóságot sértheti (pl. mosdó, az illemhelyeken).

Kamera megnevezése Megfigyelt terület Megfigyelés célja
KAM 1 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 2 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 3 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 4 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 5 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 6 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
KAM 7 Üzlethelyiség az üzlethelyiség kimenő-bejövő ügyfélforgalom
3. Biztonsági intézkedések:
A képrögzítő és tároló berendezések fizikailag elzárt térben (helyiségben) működnek, a helyiség riasztó és tűzjelző berendezéssel védett, a helyiségbe való belépés korlátozott, jogosultsághoz kötött és naplózott. A tárolt
felvételek és a kamera rendszer adminisztrációs felületei kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal érhetők
el. A rögzítő berendezések adminisztrációs felületére való belépés logolásra (naplózásra) kerül. Az Adatkezelő
adatvédelmi incidenseket folyamatosan ellenőrzi és kezeli.


2. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK-201
A jelen tájékoztató rész kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a jelen rész az általános
adatkezelési tájékoztatótól eltérő, vagy bővebb tájékoztatást tartalmaz, úgy a jelen részletes adatkezelési tájékoztatót kell irányadónak tekinteni.
Adatkezelés megnevezése
Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
Az Adatkezelő a nyitott pozíciók betöltéséhez álláspályázatokat fogad be, amellyel összefüggésben kezeli a pályázó által önkéntesen megadott személyes adatokat, beküldött dokumentumokat.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presenttline Kft. (Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Érintettek köre
Az Érintettek köre:
– álláspályázatot benyújtó jelentkezők
Kezelt személyes adatok kategóriái
Álláspályázatban, önéletrajzban, motivációs levélben megadott adatok, vagy a felvételi eljárás során más módon közölt, személyes adatnak minősülő bármilyen további információ.
– Kapcsolattartási adatok: pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
– CV adatok: végzettségi adatok, igazolások, arckép, munkahely, előző munkahely, hobbi, érdeklődési kör, kompetenciák, bérigény
Adatkezelés célja
Toborzás, álláspályázat elbírálása, jelölt kiválasztása, vele munkaviszony létesítése, sikertelen pályázat esetén
az adatok tárolása később megnyíló pozíciók betöltésére.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama, helye
Sikertelen pályázat esetén az elutasítást követő 30 nap, vagy ha a jelölt – jövőben megnyíló pozíció betöltése
érdekében – külön hozzájárulást ad, akkor 1 év.
Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés előkészítése és megkötése, valamint a munkaszerződés teljesítése
érdekében a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai (amennyiben a konkrét időtartam nincs megadva)

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók

Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén)

Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az
érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza (különösen GDPR 15-
22., a 77-79. és 82. cikk).
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Tájékoztatás arról, hogy az információ rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, vagy hogy létezik-e az információ rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat annak elmaradása
Az adatok rendelkezésre bocsátása nem alapul jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen, szerződéskötésnek nem előfeltétele. Amennyiben az adatokat nem adja meg számunkra, úgy nem tudjuk álláspályázatát kiértékelni, megválaszolni.
Adatkezelés egyéb körülményei


3. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK-301
A jelen tájékoztató rész kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a jelen rész az általános
adatkezelési tájékoztatótól eltérő, vagy bővebb tájékoztatást tartalmaz, úgy a jelen részletes adatkezelési tájékoztatót kell irányadónak tekinteni.
Adatkezelés megnevezése
Bejövő általános kapcsolatfelvétel
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
Az Adatkezelő a honlapjain közzétett kapcsolat felvételi űrlap mellett az általa nyilvánosan közzétett egyéb
kommunikációs csatornákon (pl. telefonszám, e-mail cím) is fogadja az ügyfelek, érdeklődők megkereséseit, és
az így tudomására jutott személyes adatokat (ideértve a kapcsolati adatokat is) kezeli a válasz megküldése, a
megkeresésben foglalt ügyfél igény kiszolgálása érdekében.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presenttline Kft. (Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Érintettek köre
Az Érintettek köre lehet:
– ügyfelek, vásárlók, érdeklődők
Kezelt személyes adatok kategóriái
Kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, e-mail cím)
A megkeresésben és a válaszban foglalt további személyes adatok.
Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Érintetteket azonosíthassuk, megkülönböztethessük és válaszolhassunk az Érintettől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, ajánlatkérés, információkérés stb.) akár személyesen,
akár telefonon vagy elektronikus úton.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama, helye
Amennyiben a válaszhoz/megkereséshez nem kapcsolódik joghatás, úgy az Adatkezelő az adatokat a válasz
kiküldését követő 30 napon belül törli. Amennyiben a válaszhoz/megkereséshez tartalma alapján joghatás fűződik, úgy az Adatkezelő a válaszadást követő 5 évig (általános igényérvényesítési határidő) kezeli az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai (amennyiben a konkrét időtartam nincs megadva)

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók

Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén)


Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az
érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza (különösen GDPR 15-
22., a 77-79. és 82. cikk).
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Tájékoztatás arról, hogy az információ rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, vagy hogy létezik-e az információ rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat annak elmaradása
Az adatok rendelkezésre bocsátása nem alapul jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen, szerződéskötésnek nem előfeltétele. Amennyiben a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat nem adja meg számunkra, úgy nem
tudjuk ezeken a csatornákon a kapcsolatfelvételi megkeresését fogadni, megválaszolni. Ez esetben személyesen, illetve a honlapunkon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon tud kapcsolatba lépni velünk.
Adatkezelés egyéb körülményei


4. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK-401
A jelen tájékoztató rész kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a jelen rész az általános
adatkezelési tájékoztatótól eltérő, vagy bővebb tájékoztatást tartalmaz, úgy a jelen részletes adatkezelési tájékoztatót kell irányadónak tekinteni.
Adatkezelés megnevezése
Weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel adatkezelése
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
Az Adatkezelő a weboldalán (http://gardos.hu/index.php?route=information/contact) keresztül lehetőséget
biztosít valamennyi érdeklődő részére a „Kapcsolati űrlap” segítségével történő elektronikus (e-mail kliens nélküli) kapcsolatfelvételre, melynek keretében bármely érdeklődő és/vagy ügyfél kérdéssel vagy információkéréssel fordulhat az Adatkezelő felé, amely együtt jár a megadott személyes adatok kezelésével.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presenttline Kft.(Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Érintettek köre
Az Érintettek köre lehet:
– ügyfelek, vásárlók, érdeklődők, a honlap látogatói
Kezelt személyes adatok kategóriái
A kezelt személyes adatok köre, melyek megadása szükséges az űrlap kitöltéséhez: név, e-mail cím, illetve az
üzenet szövegében megadott további személyes adatok.
Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, megkülönböztetése, a kérés, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének, és a válasz megküldésének biztosítása.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama, helye
Amennyiben a válaszhoz/megkereséshez nem kapcsolódik joghatás, úgy az Adatkezelő az adatokat a válasz
kiküldését követő 30 napon belül törli. Amennyiben a válaszhoz/megkereséshez tartalma alapján joghatás fűződik, úgy az Adatkezelő a válaszadást követő 5 évig (általános igényérvényesítési határidő) kezeli az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai (amennyiben a konkrét időtartam nincs megadva)

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók
3Gteam Kft. – webhosting szolgáltató
Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén)


Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az
érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza (különösen GDPR 15-
22., a 77-79. és 82. cikk).
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Tájékoztatás arról, hogy az információ rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, vagy hogy létezik-e az információ rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat annak elmaradása
Az adatok rendelkezésre bocsátása nem alapul jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen, szerződéskötésnek nem előfeltétele. Amennyiben az űrlapon feltüntetett adatokat nem adja meg számunkra, úgy nem tudjuk
ezen a csatornán a kapcsolatfelvételi megkeresését fogadni, megválaszolni. Ez esetben telefonon, vagy személyesen tud kapcsolatba lépni velünk.
Adatkezelés egyéb körülményei


5. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK-501
A jelen tájékoztató rész kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a jelen rész az általános
adatkezelési tájékoztatótól eltérő, vagy bővebb tájékoztatást tartalmaz, úgy a jelen részletes adatkezelési tájékoztatót kell irányadónak tekinteni.
Adatkezelés megnevezése
Online webshop-on történt felhasználói regisztráció és on-line vásárlás adatkezelése
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
Az Adatkezelő a weboldalán (https://gardos.hu/index.php?route=account/register) keresztül lehetőséget biztosít az on-line vásárláshoz szükséges fiók létrehozására, és az on-line megrendelés és vásárlás lebonyolítására,
amely együtt jár a megadott személyes adatok kezelésével.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presenttline Kft.(Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Érintettek köre
Az Érintettek köre lehet:
– regisztrált ügyfelek, vásárlók
– regisztráció nélküli vásárlók
Kezelt személyes adatok kategóriái
A kezelt személyes adatok köre, melyek megadása szükséges a webshop regisztrációhoz és az on-line vásárláshoz:
 személyes és kapcsolattartói adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, fax).
 számlázási adatok [amennyiben természetes személy részére történik a számla kiállítása] (név, adószám, utca, házszám, kiegészítő cím adatok, város, irányítószám, ország)
 felhasználó név, jelszó és bejelentkezési adatok (mikor lépett be)
 vásárlási adatok (termék, ár, vásárlás időpontja, fizetés sikeressége)
Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja:
– Regisztráció, fiók adatok kezelése esetében: az érintettek (beregisztrált ügyfelek, vásárlók) azonosítása, megkülönböztetése, a webshop-on történő vásárláshoz egyedi azonosítás biztosítása, az on-line
vásárlás biztosítása, visszaélések felderítése, kapcsolattartás,
– megrendelés / vásárlás esetén a megrendelés teljesítése (webes on-line vásárlás lebonyolítása) és
számlakiállítás.
Adatkezelés jogalapja
Regisztráció és fiók létrehozása esetében: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Megrendelés és vásárlás esetében: a megrendelés, vásárlás (adásvétel) teljesítése
Számla kiállítása során a bizonylati (számla) jogszabályi kötelezettség
Jogalap hivatkozás
Regisztráció és fiók létrehozása esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Megrendelés és vásárlás esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
Számla kiállítás során: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama, helye
Amennyiben a regisztrált ügyfél két éven belül nem vásárolt, úgy az Adatkezelő az adatokat és a fiókot a regisztrációt követő 24 hónap után, illetve az ügyfél kérelmére törli. Amennyiben a regisztrált ügyfél vásárolt, úgy
az Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat és a vásárlás adatait (vásárlás időpontja, termék adatai,

ára) a vásárlást követő 5 évig (általános igényérvényesítési határidő), a számlákat és a számlán feltüntetett
személyes adatokat (név, cím, vásárlás időpontja, termék adatai) a vonatkozó számviteli és adójogi előírások
alapján 8 évig kezeli.
Időtartam meghatározásának szempontjai (amennyiben a konkrét időtartam nincs megadva)

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók
3Gteam Kft. – webhosting szolgáltató
Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre
Kiszállítás esetében: Magyar Posta Zrt., Furgefutar.hu Kft. futárszolgálatok. A vásárlás során a szállítási mód kiválasztásával az Érintett hozzájárulását adja, hogy a cím és telefonszám a futár részére a kiszállítás és a termék
átadása céljából továbbításra kerüljön.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén)

Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az
érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR tartalmazza (különösen GDPR 15-
22., a 77-79. és 82. cikk).
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Tájékoztatás arról, hogy az információ rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, vagy hogy létezik-e az információ rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat annak elmaradása
A regisztrációs és fiók adatok megadása nem alapul jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen, a webshopot
az érintettek önként vehetik igénybe, regisztráció nélküli vásárlásra az üzletben személyesen van lehetőség. A
név és címadatok megadása a megrendelés/vásárlás teljesítésének előfeltétele, ezen adatok megadása nélkül
nincs lehetőség a szerződés megkötésére, vásárlásra. Számla igénylése esetén a számlán szereplő adatok megadása és kezelése jogszabályon alapuló kötelezettség.
Adatkezelés egyéb körülményei


6. számú melléklet
Adatkezelés azonosítója
AK_601
Adatkezelés megnevezése
Gravírozás üzlethelyiségben történő személyes megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés rövid leírása, bemutatása
Az Adatkezelő az üzlethelyiségében történő gravírozás személyes megrendeléséhez kapcsolódóan rögzíti az ügyfél által megadandó gravírozási szöveget, melyhez az ügyfélnek meg kell adnia nevét és telefonszámát annak
érdekében, hogy ha bármi kérdés merülne fel a gravírozás során, akkor azt tisztázni lehessen az ügyféllel.
Adatkezelő, illetve az adatkezelő képviselőjének neve, valamint elérhetőségeik
Gárdos-Presentline Kft. (Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 1. emelet R-133.)
Kezelt személyes adatok kategóriái
név, elérhetőség – telefonszám
Adatkezelés célja
Közvetlen kapcsolattartás az ügyféllel.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
Jogalap hivatkozás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Személyes adatok tárolásának/kezelésének időtartama
Az Adatkezelő a hozzájárulás felvételétől számított 1 hétig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tárolja az adatokat.
Időtartam meghatározásának szempontjai

Adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozók

Személyes adatok további címzettjei, a címzettek kategóriái, átadott adatok köre

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke

Személyes adatok forrása (ha az adat nem az Érintettől származik)

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, igényérvényesítési lehetőségei
Az érintett az adatiról bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett
jogosult továbbá arra, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, úgy panasszal a felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósághoz forduljon. Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR (különösen GDPR 15-22., a 77-79. és
82. cikk), illetve a jelen tájékoztató általános része tartalmazza.
Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem használja fel automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.
Tájékoztatás arról, hogy az információ rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, vagy hogy létezik-e az információ rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat annak elmaradása


Adatkezelés egyéb körülményei